Služby

1. Garancie a záruky.

Záručná doba predmetu našej ponuky je 24 mesiacov, na železobetónové konštrukcie je 60 mesiacov s výnimkou zariadení, u ktorých záručnú dobu určuje výrobca.

2. Spôsob vykonávania kontroly kvality.

Kontrolu kvality na rozhodujúcich technologických postupoch stavieb vykonávame nasledovným spôsobom a to:

 

 • vlastnou kontrolou
 • externou kontrolou
 

2.1.

Práce sú realizované v zmysle projektovej dokumentácie podľa platných EN, STN, ON, TP, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti práce.

2.2.

Pri výstavbe používame zásadne materiály a výrobky, na ktoré sú vydané atesty a certifikáty.

2.3.

Pred zakrytím realizovaných prác, ktoré sa stanú v ďalšom postupe nedostupnými, vyhotovujeme cez stavebný denník zápisy o ich prevzatí.

2.4.

Rovinnosť konštrukcií zvislých a vodorovných dokladujeme protokolom o nivelizácií.

2.5.

Pri technológiách sa riadime technologickými postupmi spracovanými výrobcom.

2.6.

Pri výbere subdodávateľov posudzujeme kvalitu výrobkov, vykonaných prác a realizovaných zákazok.

2.7.

Vstupná kontrola sa zabezpečuje:
certifikátmi o použitých materiáloch, dokladmi o zhode, výrobou skúšobných kociek na pevnosť betónov v tlaku, kontrolou spracovateľnosti dodanej betónovej zmesi, preukaznými skúškami od navrhnutých tried betónov

2.8.

Medzioperačná kontrola zabezpečuje:
kontrolu jednotlivých technologických postupov prác na stavbe, nedeštruktívne skúšky betónov Schmidtovym kladivom, kontrola zvarov atď.

3. Profesie vykryté vlastnými kapacitami.

 • zemné práce
 • betonárske práce
 • murárske práce
 • tesárske práce
 • armovačské práce
 • omietkárske práce
 • obkladačské práce
 • lešenárske práce
 • izolatérske práce
 • iné špeciálne práce (pancierové podlahy, sadrokartónové priečky a podhľady)
 • atypické monolitické konštrukcie

4. Technické kvalitatívne podmienky dodávky

4.1.

Konkrétne podmienky o dodávke stavebného diela sú vyšpecifikované v návrhu zmluvy o dielo v zmysle Obchodného zákonníka.

4.2.

Pri realizácií stavebného diela zabezpečíme dodržanie všetkých súvisiacich platných legislatívnych predpisov a noriem. Zabezpečíme v priebehu výstavby kontrolu vykonaných prác a použitých materiálov a na použité materiály doložíme platné certifikáty a atesty.

4.3.

V prípade nevyhnutnej zmeny materiálu budú vybrané len také materiály, ktoré kvalitatívne zodpovedajú projektovaným a budú odobrené objednávateľom stavebného diela a projektantom stavby, a vlastnými skúsenostiami.

4.4.

Materiály a výrobky projektantom bližšie nešpecifikované, budú pri realizácií vyberané len so súhlasom objednávateľa prípadne zadávateľa a jeho projektanta stavebného diela.